Algemene Voorwaarden

Preambule

De onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden met arbitraal beding kunnen alleen van toepassing worden verklaard door handelaren die lid zijn van de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen. Deze handelaren kunnen deze Algemene Verkoopvoorwaarden ook hanteren bij hun transacties met handelaren die geen lid zijn van de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en transacties, met uitsluiting van de voorwaarden van koper. Dit is alleen anders indien de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk de toepasselijkheid van voorwaarden van derden heeft erkend en uitdrukkelijk de eigen voorwaarden terzijde heeft gesteld. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op alle aanbiedingen en transacties die plaats hebben via elektronische weg, waaronder internet (e-commerce) en aanverwante elektronische systemen. Door het doen aanvragen, vragen om offertes en het sluiten van een overeenkomst met verkoper erkent de aspirant-koper c.q. koper met deze voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen.

Artikel 1 ALGEMEEN

 1. Onder koper wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan de aspirant-koper c.q. koper, dan wel bewerker;
 2. Onder verkoper: aspirant-verkoper c.q. verkoper;
 3. Onder derde wordt verstaan de koper van de koper van aspirant-verkoper c.q. verkoper.

Artikel 2 AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN

 1. Elke aanbieding is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen;
 2. Koopovereenkomsten, gesloten door bemiddeling van vertegenwoordigers of tussenpersonen, worden eerst van kracht na schriftelijke bevestiging door verkoper of bij gebreke daarvan met inachtneming van het in c. bepaalde;
 3. Indien niet binnen 5 werkdagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke verkoopbevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.
 4. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven;
 5. Indien een aanbieding niet leidt tot het tot stand komen van een overeenkomst is verkoper niettemin gerechtigd alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan koper.
 6. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van aspirantverkoper c.q. verkoper en tevens op andere dan koopovereenkomsten.
 7. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst als gevolg van door koper kenbaar gemaakte wijzigingen in bouwplannen, -tekeningen e.d. door verkoper opnieuw werktekeningen, constructieberekeningen e.d. dienen te worden vervaardigd, worden de hieruit voortvloeiende kosten geheel aan koper doorberekend.

Artikel 3 INDUSTRIEEL/INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Alle industriële dan wel intellectuele eigendomsrechten inzake door verkoper uitgebrachte aanbiedingen en door verkoper geleverde tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, merken, productspecificaties, ontwerpen, vormgeving, programmatuur en dergelijke zijn door verkoper voorbehouden, zijn onderworpen aan het auteurs- of modellenrecht van verkoper en blijven zijn eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De koper verklaart door het aangaan van een overeenkomst met verkoper dan wel door het aangaan van een overeenkomst met een koper van verkoper zich te zullen onthouden van iedere inbreuk op de industriële dan wel intellectuele eigendomsrechten van verkoper, ook wanneer geen deponering van rechten heeft plaatsgevonden, en zich in te zullen spannen inbreuk door een koper(s) / wederpartij / derde(n) te voorkomen dan wel te beëindigen. De koper is niet gerechtigd bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan haar bekend geworden gegevens anders aan te wenden dan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

De kosten voor het maken van door koper verlangde kopieën of extra afdrukken van technische specificaties, tekeningen e.d. zijn voor rekening van koper.

Artikel 4 PRIJZEN

 1. Iedere verkoop op aanvoer geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende kostenfactoren, zoals: uitvoerrechten in het oorsprongsgebied, vracht en assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen, belastingen.
 2. Eventuele vóór-, respectievelijk nadelige verschillen ten tijde van afscheep respectievelijk aankomst, respectievelijk aflevering komen ten gunste van respectievelijk ten laste van kopers.
 3. Verkoper is slechts gebonden aan een prijsopgave wanneer zij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig heeft aangegeven dat deze opgave haar verbindt, respectievelijk indien en doordat verkoper een bestelling tegen een bepaalde prijs heeft bevestigd.

Artikel 5 VALUTA

Bij verkoop, respectievelijk levering op aanvoer, zal een herziening van de koersen in één of meer valuta’s waarop de totstandkoming en/of uitvoering van een transactie gebaseerd is, de verkoper het recht geven de prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Indien de prijs ingevolge deze bepaling wordt verhoogd, heeft de koper het recht de order te annuleren. De annulering dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen 5 werkdagen nadat verkoper de koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

Artikel 6 LEVERING EN RISICO

 1. Bij levering franco reizen de zaken voor rekening en risico van de verkoper.
 2. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper.
 3. Molestrisico komt steeds ten laste van de koper.
 4. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer uit het buitenland zullen worden geleverd, is het risico van niet goede - zowel kwantitatief als kwalitatief -, niet tijdige en geen aankomst, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van de koper. Wanneer de aflader c.q. degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de in het buitenland aangekochte zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft de verkoper het recht de overeenkomst met de koper te annuleren.
 5. Bij levering franco is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. Tenzij anders overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
 6. Bij levering franco zowel als niet franco heeft de verkoper de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen.
 7. Koper is verplicht zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de plaats waar de goederen dienen te worden gelost. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
 8. Tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door de verkoper niet worden teruggenomen. Meermalen bruikbare emballage (europallets) wordt teruggenomen zoals bepaald in artikel 10 van deze voorwaarden.

Artikel 7 LEVERINGSTIJDEN EN AFROEP

 1. De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen beschouwd worden als een streefdatum/- periode en niet als een fatale termijn.
 2. De verkoper behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden voor, aangezien vele goederen door de verkoper besteld moeten worden bij derden – leveranciers c.q. producenten.
 3. Indien een door verkoper geaccepteerde bestelling niet uitgeleverd kan worden omdat de leverancier van de verkoper niet of niet meer kan leveren (om welke reden dan ook) kan verkoper de koper een alternatief aanbieden. Indien de koper met het aangeboden alternatief niet kan instemmen, heeft verkoper het recht zonder rechterlijke tussenkomst de ontbinding in te roepen van dat deel van de overeenkomst dat niet (meer) kan worden uitgevoerd. Verkoper is voor het niet, dan wel niet volledig, uitleveren van de bestelling niet aansprakelijk.
 4. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de begrote levertijd. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling van de goederen weigeren.
 5. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft de verkoper 3 maanden na bestelling recht op betaling.
 6. Wanneer binnen 3 maanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de koper verplicht is binnen 5 werkdagen te voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van 3 maanden niet overschrijden.
 7. De koper is verplicht om aan de voornoemde sommatie gevolg te geven, bij gebreke van dien is de verkoper bevoegd de goederen na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de langste termijn die koper bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor rekening en – indien het risico van de goederen nog bij verkoper zou berusten – en voor risico van koper op te slaan, dan wel de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen verkoper toe indien koper, ondanks het noemen van een termijn, deze niet nakomt.

Artikel 8 AANVAARDING EN RECLAME

 1. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets schriftelijk is overeengekomen, kan de koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in betrokken goed normaal en gebruikelijk is.
 2. Bij aanbieding c.q. levering volgens monster geldt het monster slechts tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit van de structuur, het uiterlijk en de kleur van de te leveren goederen.
 3. De controle op stukstal van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst omtrent het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld -- als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco’s of beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld.
 4. Ook al meldt de koper tijdig aan de verkoper dat hem minder is geleverd dan op het hierboven bedoelde document staat aangegeven, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling.
 5. Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst door de koper bij de verkoper schriftelijk te zijn ingediend; na het verstrijken van deze termijn worden dergelijke reclames niet meer in behandeling genomen. Koper heeft geen recht van reclame meer wanneer de door hem gekochte zaken welke voor hem en/of door hem worden gezaagd, respectievelijk bewerkt - drogen inbegrepen – vóór het zagen, respectievelijk bewerken, geen aanleiding tot het indienen van kwaliteit- of specificatiereclame gaven.
 6. Geen reclames worden geaccepteerd op partijen, welke aangebroken zijn, respectievelijk geheel of gedeeltelijk verwerkt.
 7. Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 8. Indien de reclame gegrond is, zal de verkoper de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken. Is vervanging van de zaken niet meer mogelijk, dan zal de verbintenis worden omgezet in een van vervangende schadevergoeding waarbij de schadevergoeding wordt gesteld op ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
 9. Bij onterechte of niet-tijdige reclame is verkoper gerechtigd de wederpartij te belasten voor alle gemaakte kosten.

Artikel 9 RETOURZENDINGEN

 1. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccepteerd.
 2. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
 3. Retournering van geleverde goederen vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van verkoper onder de door haar te stellen condities.

Artikel 10 EMBALLAGE

 1. Meermalen bruikbare emballage (europallets) wordt door de verkoper zo spoedig mogelijk (al dan niet) per (verzamel-) factuur in rekening gebracht, indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de emballage in goede orde aan de verkoper wordt teruggezonden.
 2. Voor op kosten van de koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een creditfactuur toegezonden.
 3. In afwijking van hetgeen in de vorige leden bepaald is, is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in beschadigde staat geretourneerde emballage, evenals voor emballage die niet door verkoper berekend dan wel geleverd is.
 4. De koper is eerst bij de ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van de geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door hem aan de verkoper verschuldigde.
 5. Indien het bedrag der creditfactuur meer bedraagt dan de koper bij ontvangst van die factuur nog aan verkoper verschuldigd is, wordt dat meerdere binnen een maand na factuurdatum aan koper voldaan.

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Verkoper aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor directe schade welke het gevolg is van haar grove schuld of opzet, zulks ter beoordeling van verkoper.
 2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan specifieke materialen, onderdelen, en constructies die -eventueel in afwijking van de geldende voorschriften -door of namens koper uitdrukkelijk worden voorgeschreven dan wel door koper ter beschikking worden gesteld. Verkoper is eveneens nimmer aansprakelijk voor afwijkingen in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens betreffende aantallen en afmetingen.
 3. Voor indirecte schade, schaden en interesten waaronder begrepen winstderving en zogenaamde gevolgschade, welke als direct of indirect gevolg van gebreken voor koper en/of derden ontstaan, is verkoper in geen geval aansprakelijk.
 4. In geval van aansprakelijkheid is deze beperkt tot een redelijke vergoeding van de geleden schade, met een maximum van de overeengekomen prijs voor de desbetreffende (deel-) levering (factuurwaarde).
 5. Directe schades moeten binnen 5 dagen na ontdekking schriftelijk en aangetekend worden gemeld aan verkoper, bij gebreke waarvan alle rechten tot vergoeding vervallen. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van twaalf maanden na de aanvang van de dag van aanmelding, indien zij niet binnen deze termijn in rechte aanhangig worden gemaakt (waaronder arbitrage).
 6. Alle adviezen, gegevens, en gebruiksaanwijzingen worden door verkoper naar beste vermogen verstrekt, doch zijn geheel vrijblijvend, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid voor verkoper uit voortvloeit.
 7. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor aanspraken tot schadevergoeding van derden op welke grondslag dan ook. De koper vrijwaart verkoper van alle (succesvolle) aanspraken van derden tot schadevergoeding ter zake van door verkoper geleverde goederen, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
 8. Eventuele garanties van de producent zullen integraal worden doorgegeven aan de koper; de aanspraken van de koper vinden hierin tevens hun begrenzing.
 9. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde materialen door koper c.q. door derden.
 10. De koper is verantwoordelijk voor door hem opgegeven maten en hoeveelheden. Met betrekking tot door de koper opgegeven maten ter zake van te leveren houtproducten, gelden afwijkingstoleranties tenzij dergelijke toleranties vooraf schriftelijk zijn uitgesloten.
 11. Het beroep op de voorgaande leden van dit artikel komt een ieder werkzaam bij verkoper toe, evenals de door verkoper eventueel ingeschakelde hulppersonen, als ware zij zelf partij bij de tussen verkoper en de koper gesloten overeenkomst.

Artikel 12 GARANTIES

 1. De koper is verplicht om verkoper zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle relevante informatie, bescheiden en materialen te verschaffen, welke in redelijkheid nodig zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
 2. De koper waarborgt dat het door koper aan verkoper aangeleverde ontwerp, dan wel de samenstelling en de kwaliteit van het materiaal dan wel van de goederen, die op grond van een order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. Dit geldt evenzeer in het geval van normaal gebruik van de goederen.
 3. De koper geeft verkoper de garantie dat geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en de koper vrijwaart verkoper in en buiten rechte volledig voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, welke uit verveelvoudiging of reproductie zullen voortvloeien.

Artikel 13 KWALITEIT

 1. Verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.

Verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

 1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt kwaliteit geleverd welke in overeenstemming met hetgeen in de handel in betrokken goed normaal en gebruikelijk is, en worden wat afmetingen, aantal enz. per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
 2. Levering op keur der directie geschiedt uitsluitend indien deze door de koper schriftelijk is bedongen en door de verkoper schriftelijk is geaccepteerd. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken.
 3. De verkoper kan keuring verlangen alvorens tot verzending of bewerking, drogen inbegrepen, van de zaken over te gaan. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen nadat de verkoper zijn verlangen daartoe heeft kenbaar gemaakt.

Artikel 14 OVERMACHT

Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de verkoper, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van de verkoper kan worden verlangd, zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht. In geval van overmacht is de verkoper te zijner keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering doch ten hoogste met een periode van 6 maanden te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de koper de verkoper daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen 5 werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken. In geval van annulering van de overeenkomst is verkoper gerechtigd de wederpartij te factureren voor de prestaties welke door verkoper voor het intreden van de overmacht reeds werden geleverd. Partijen zijn niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 15 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZEKERHEID;

RECHT VAN RECLAME

 1. De verkoper behoudt de eigendom van alle door hem geleverde of te leveren goederen totdat al zijn vorderingen op de koper ten aanzien van alle overeenkomsten (met betrekking tot het leveren van goederen en het verrichten van werkzaamheden) alsmede terzake van vorderingen ontstaan uit wanprestatie c.q. onrechtmatige daad zijn voldaan.
 2. Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.
 3. Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van de uitoefening van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar. Tevens is de koper in geval van verkoop aan derden gehouden een zelfde eigendomsvoorbehoud als in deze voorwaarden te maken. Op het moment van doorlevering aan een derde verkrijgt verkoper op de vordering(en) van de koper op de derde een bezitloos pandrecht, met het recht die derde daarvan in kennis te stellen en betaling te vorderen en te ontvangen.
 4. De koper is gehouden om verkoper op eerste verzoek terstond alle medewerking en informatie te verschaffen welke door verkoper wordt verzocht ter effectuering van haar pandrechten en om terugname van haar eigendommen mogelijk te maken, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag zonder dat verkoper hiertoe koper in gebreke dient te stellen. In het verlengde hiervan wordt, indien verkoper gebruik maakt van haar eigendomsvoorbehoud, aan haar toegang verleend tot de door haar geleverde zaken. Koper machtigt verkoper onherroepelijk tot uitoefening van haar terugnemingsrecht.
 5. Indien de geleverde zaken worden verwerkt, bewerkt, of vermengd, verkrijgt verkoper voor een gelijke waarde terstond het recht van mede-eigendom op de zaak/zaken waarin die zijn geïncorporeerd.
 6. Voornoemde onder a t/m f opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet.
 7. Verkoper heeft op grond van BW 7.39 e.v. het recht van reclame en kan op grond hiervan bij niet-betaling van de koopprijs middels een schriftelijke verklaring ontbinding inroepen van de overeenkomst en de zaak van de koper of zijn rechtsverkrijger terugvorderen. Verkoper houdt recht op vergoeding van schade en interessen a.g.v. wanprestatie door koper.

Artikel 16 BETALING

 1. Elke partij wordt gefactureerd, verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag ad 2% van het factuurbedrag. Deze toeslag is niet verschuldigd indien betaald wordt binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Heeft binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling plaatsgevonden, dan is de koper in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Alsdan zal de koper boven het factuurbedrag de bij sub a. bedoelde toeslag ad 2% van het factuurbedrag verschuldigd zijn.
 3. Indien de betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft plaats gevonden, is de koper rente verschuldigd. De rentevoet is 1,5% per maand. Deze rente wordt berekend over de periode liggend tussen dertig dagen na factuurdatum en de datum van ontvangst van de kooppenningen door de verkoper. De rente is verschuldigd zonder dat ingebrekestelling door de verkoper heeft plaats gevonden. Verkoper is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken van de betalingen op de verschuldigde hoofdsom. Indien koper m.b.t. (een deel) van zijn betalingen achter is, wordt het geheel van het aan verkoper verschuldigde terstond opeisbaar: dat geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet zijn vervallen.
 4. De koper die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald, is verplicht aan de verkoper alle kosten gemaakt tot inning van de vordering te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten, gerechtelijkeen arbitragekosten (ter beoordeling aan de rechter) en eventuele executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, doch minimaal conform het tarief van Rapport Voorwerk II, met een minimum van € 150,00 per zaak.
 5. Indien de koper met de betaling jegens de verkoper in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied terwijl - indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
 6. Mocht verkoper vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van koper, dan heeft verkoper het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan verkoper op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
 7. Indien de koper met de betaling in gebreke is en de verkoper deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 15, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.
 8. Indien een overeenkomst is aangegaan met meerdere kopers wordt iedere koper hoofdelijk verbonden ten aanzien van nakoming van betaling van het factuurbedrag;

Artikel 17 TEKORTSCHIETEN VAN DE KOPER

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt binnen 3 werkdagen na daartoe door de verkoper in gebreke te zijn gesteld, is de verkoper bevoegd de koop terstond zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

Artikel 18 ONTBINDING/ANNULERING

 1. De koopovereenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of een verzoek van verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot verkoper richt, dient de koper verkoper te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke stellen en verkoper een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de koper nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
 3. Indien verkoper instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim aan de zijde van verkoper, worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar en heeft verkoper steeds recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door verkoper verrichte prestaties en heeft verkoper onverkort recht op betaling van de reeds door verkoper verrichte prestaties.

Artikel 19 TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN

 1. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht, waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling gelden en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten.
 2. Alle geschillen zullen met uitsluiting van de gewone rechter in hoogste ressort worden beslecht door arbitrage, overeenkomstig het Arbitrage-Reglement van de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen, zoals dit reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.
 3. In afwijking van het bovenstaande heeft de partij die een vordering wenst te doen gelden, welke vordering niet door de afnemer wordt betwist, de bevoegdheid te allen tijde veroordeling tot betaling te vragen aan de gewone rechter. Verkoper kiest hiervoor uitdrukkelijk domicilie bij de rechtbank in het arrondissement van verkoper, voorzieningen in kort geding daaronder begrepen, behoudens eventuele domiciliekeuze in de woonplaats van koper, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan verkoper, en eventuele uitzonderingen krachtens dwingend recht.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

Algemeen:
Op producten voorzien van CE-markering zijn de daarvoor geharmoniseerde Europese productnormen (hEN) of Europese Technische Goedkeuringsrichtlijnen (ETAG) van toepassing.

NAALDHOUT

Artikel 1 HOEVEELHEID EN HOEDANIGHEID

 1. Bij verkopen van een hoeveelheid van meer dan 10m3 kan de verkoper in gedeelten leveren of de koper in gedeelten afnemen, mits elk gedeelte tenminste 5m3 bedraagt.
 2. a. Indien het geleverde hout de koper reden tot bezwaren geeft zal de koper de verkoper binnen twee werkdagen na de dag van levering van dit feit in kennis stellen en deze laatste de gelegenheid geven het hout ter plaatse van aflevering te inspecteren. Het is de koper derhalve niet geoorloofd het geleverde hout zonder meer en zonder de verkoper te waarschuwen terug te zenden.
 3. De koper zal het hout zodanig dienen te verzorgen, dat het niet in waarde achteruitgaat, zulks op straffe van de verplichtingen van koper om dit hout te aanvaarden. Zo zal hout, waarop een afkeuringsmerk is aangebracht, door de verkoper niet behoeven te worden teruggenomen.

Artikel 2 MATEN EN KWALITEITEN

Voor termen, definities en meetmethoden is NEN 5461 ‘ Kwaliteitseisen voor hout- Gezaagd hout en rondhout – Algemeen gedeelte’ van toepassing. Ten aanzien van maten en kwaliteiten is, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing de Nederlandse Norm “Kwaliteitseisen voor hout voor bouwkundige en waterbouwkundige doeleinden” (“KVH”), opgesteld door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze ten tijde van de aanbieding van kracht is.

Artikel 3 CERTIFICAAT EN CONTROLE OP MATEN EN

KWALITEITEN

1 . Zowel koper als verkoper kan verlangen dat de levering geschiedt onder het KOMO-certificaat uitgegeven door de Stichting Keuringsbureau Hout SKH; in zodanig geval dient zulks bij de aanvraag subs. de aanbieding nadrukkelijk schriftelijk onder de aandacht van de wederpartij te worden gebracht met vermelding van de eisen waarop het certificaat betrekking heeft.

 1. Indien in het bestek voor het bouwwerk waarin het hout moet worden verwerkt is bepaald dat het hout onder KOMO-certificaat moet worden geleverd, is de koper verplicht deze bepaling schriftelijk bij zijn aanvraag ter kennis van de verkoper te brengen.
 2. Indien levering onder certificaat als in het eerste lid van dit artikel bedoeld is overeengekomen, zijn koper en verkoper gelijkelijk bevoegd de naleving van de uit het certificaat voor de verkoper voortvloeiende verplichting te doen controleren door de Stichting Keuringsbureau Hout SKH, de certificerende instelling voor hout, houtproducten en houtconstructies.
 3. Indien en voorzover de in het derde lid van dit artikel bedoelde controle kosten veroorzaakt, zal door de Stichting Keuringsbureau Hout SKH, afhankelijk van het resultaat van de controle, worden beslist te wiens laste deze kosten komen; deze beslissing is voor koper respectievelijk verkoper bindend.

PLAATMATERIAAL

Artikel 1 DIKTETOLERANTIE EN LIJMING

Voorzover fabrikanten zich hieraan conformeren gelden de normen als gesteld in NEN-EN 13986. Waar dit niet het geval is, wordt verwezen naar de producenten specificatie en/of vigerende normen in het land van herkomst met betrekking tot:

- de maat- en diktetolerantie;
- de lijming;
- de opbouw der platen;
- de kwaliteiten.

HARDHOUT

Artikel 1 TE LEVEREN EN TE FACTUREREN MATEN

Overeenkomstig de regelen van de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen geschiedt de omrekening van de inchmaat als onderstaand: benaming te factureren in inches afmeting in mm

1/2 12 ½
5/8 16
3/4 19
7/8 22
1 25
1 1/4 32
1 1/2 38
1 3/4 44
2 50
2 1/2 63
3 75
3 1/2 90
4 100
4 1/2 115
5 125
6 150
7 175
8 200
9 225
10 250
11 275
12 300
13 325
14 350
15 375
16 400
17 425
18 450
19 475
20 500

 

Overeenkomstig de regelen van de VVNH geschiedt de omrekening van de Engelse voetmaat naar metrieke maat als onderstaand: normale benaming (tevens Engelse voet maten cm factuurmaat) cm

2 61 62
3 92 95
4 122 125
5 152 155
6 183 185
7 213 215
8 244 245
9 274 275
10 305 305
11 335 335
12 366 365
13 396 400
14 427 430
15 457 460
16 488 490
17 518 520
18 549 550
19 579 580
20 610 610
21 640 640
22 671 670
23 701 700
24 731 730

Artikel 2 MATEN EN KWALITEITEN

Voor termen, definities en meetmethoden is NEN 5461 ‘Kwaliteitseisen voor hout – Gezaagd hout en rondhout – Algemeen gedeelte’ van toepassing.

Voor toepassing in de grond, weg en waterbouw is de Nederlandse praktijkrichtlijn NEN 5493 ‘Kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in waterbouwkundige werken’ van toepassing.

Ten aanzien van maten en kwaliteiten, en voor overige toepassingen is, tenzij anders overeengekomen, van toepassing de Nederlandse normenserie ‘ Kwaliteitseisen voor hout’ (KVH), opgesteld door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze ten tijde van de aanbieding van kracht is.

HET IN LOON BEWERKEN VAN HOUT

 1. Onder bewerken wordt verstaan het schaven, schuren, frezen, zagen, drogen en/of op andere wijze bewerken van hout of vervangende materialen.
 2. De opdrachtgever moet de te bewerken zaken in gesloten partijen tegen het overeenkomen tijdstip franco afleveren op het terrein van de bewerker. Indien de zaken niet op tijd worden afgeleverd is de bewerker gerechtigd, hetzij de terugleveringstijd te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren. In beide gevallen heeft de bewerker recht op vergoeding van de door hem geleden schade en van winstderving.
 3. De bewerker is niet aansprakelijk voor beschadiging of andere waardevermindering van de te bewerken zaken, behoudens grove schuld of grove nalatigheid van hem of van zijn personeel. De bewerker verzekert de betrokken zaken tegen geen enkel risico.
 4. De opdrachtgever is gehouden de zaken binnen 10 dagen na gereedmelding op het terrein van de bewerker te doen afhalen. Bij gebreke daarvan heeft de bewerker recht op vergoeding van de door latere aflevering geleden schade.
 5. Ten aanzien van het (eind) vochtgehalte geldt het volgende:
 • Het vochtgehalte moet volgens de methode van wegen en drogen worden bepaald conform EN 13183-1;
 • Metingen met een elektrische vochtmeter conform NENEN 13183-2 op 1/3 van de diepte van het hout en met een capacitatieve houtvochtmeter volgens NEN-EN 13183-3 mogen worden beschouwd als een goede benadering van het werkelijk vochtgehalte van het hout. Bij twijfel aan de verkregen resultaten met de elektrische of capacitatieve houtvochtmeter zijn de resultaten met de methode wegen en drogen maatgevend.
 • Voor de beoordeling of een partij gedroogd hout voldoet aan het overeengekomen eindvochtgehalte worden steekproefgrootte en acceptatieniveau AQL 10, zoals vastgelegd in tabel 24 van NEN 5461 (KVH 2000, Algemeen gedeelte), gehanteerd. De bewerker garandeert uitsluitend het drogen tot het overeengekomen eindvochtpercentage en wel tot maximaal 3 dagen na gereedmelding. Reclames over de kwaliteit van het drogen dienen op de dag van teruglevering van het gedroogde hout te zijn ontvangen.
 1. De wijze van transport en opslag van het gedroogde hout dient gericht te zijn op het behoud van het vochtgehalte op het moment van afleveren.