Fibo make a difference

Actievoorwaarden

Algemene voorwaarden deelname “MAKE A DIFFERENCE”

1. De winactie

1.1. Deelnemers kunnen een FIBO project aanmelden bij Make a difference - Fibo (fibosystem.nl) . Het meest passende project win de prijs. Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie’) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties op de website van Make a difference - Fibo (fibosystem.nl). Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie. Daarnaast worden per prijsvraag/wi actie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

Prijs

Professionele Fibo-project fotoshoot!

  • Professionele fotograaf op locatie.
  • Minimaal 3 beelden per shoot worden geoptimaliseerd aangeleverd.
  • Projectfoto’s worden geplaatst op de Fibosystems.nl website
  • Beelden zijn rechtenvrij voor u en FIBO om te gebruiken.

Van 08-04-2022 t/m 01-07-2022 kunnen projecten aangemeld worden. RET Bouwproducten kiest aan het einde van de actieperiode 1 winnaar uit. De winnaar krijgt persoonlijk bericht.

Deze actie wordt aangeboden door:

RET Bouwproducten
Cartesiusweg 127 A, 3534 BC Utrecht, Nederland

2. Algemene voorwaarden

2.1. Deelnemers die naar het oordeel van RET Bouwproducten aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.

2.2. De actie is enkel bedoelt voor bedrijven welke gevestigd zijn in Nederland. Particulieren zijn uitgesloten van deelname.– De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/win actie. RET Bouwproducten kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van een geldige inschrijving van het door de deelnemer opgegeven bedrijf en het opgegeven kantoor adres.

2.3. In het geval je een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze actie, dan kun je contact opnemen via het e-mailadres: marketing@retbouwproducten.nl .

2.4. – De persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Ret Bouwproducten gerechtigd [om na digitale/schriftelijke toestemming] de persoonsgegevens te verstrekken aan eventuele derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/win actie. Ret Bouwproducten zal in dat kader de wettelijke privacy bepalingen in acht nemen. Onderdeel van deze algemene voorwaarden is onze privacy verklaring welke hiervan onderdeel uitmaakt.

2.5. Deze prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

2.6. Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd en/of gecorrespondeerd.

2.7. Door deelname verleent de deelnemer vrijwillig medewerking aan en toestemming voor publiciteit rondom de prijs. Door deelname verleent de deelnemer onherroepelijk toestemming voor commercieel gebruik van de inzending (waaronder ingestuurde tekst en beeld) en eventueel foto- en filmmateriaal dat van de prijsuitreiking wordt gemaakt.

2.9. De winnaars krijgen persoonlijk bericht [via e-mail] . Indien de winnaar niet binnen 3 (drie) weken na datum van verzending van het bericht reageert en deze prijs volgens de overeengekomen voorwaarden accepteert, vervalt de prijs automatisch en is Ret Bouwproducten gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

2.10. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.

2.11. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een redelijk besluit worden genomen door RET Bouwproducten.

2.12. RET Bouwproducten is niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van eventuele typ-, druk-, zetfouten of uit welke hoofde dan ook.

2.13. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval een dispuut zullen partijen eerst proberen tot een minnelijke oplossing te komen. Indien dat niet binnen redelijke termijn lukt, zal de rechter te Amsterdam bevoegd zijn om het geschil tussen partijen te beslechten.

2.14. RET Bouwproducten behoudt zich recht voor om deze actie zonder opgaaf van redenen te wijzigen of annuleren.

2.15. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. RET Bouwproducten is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) of uitvoering van de prijs.

2.16. – De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door RET Bouwproducten of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is RET Bouwproducten niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

2.17. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. RET Bouwproducten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

2.18. RET Bouwproducten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

2.19. RET Bouwproducten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

2.20. RET Bouwproducten is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/win actie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

2.21. RET Bouwproducten is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/win actie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/win actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat zij daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door RET Bouw producten op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

2.22. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/win actie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.